Privacy-Policy – Anri Bakery

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ("ANRI" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ถือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท (“นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้) เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของบริษัทในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม โดยรายละเอียด มีดังต่อไปนี้
1.บทนำ
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด ("ANRI" "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้
 1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
 4. บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
 5. บริษัทจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
 7. บริษัทจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
 8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่านโดยบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
2.ขอบเขตนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ก.เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่ ANRI ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดตั้ง ให้บริการ และการตลาดสัมพันธ์ ผ่านแพลตฟอร์ม LINE ("แอปพลิเคชัน LINE") บริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชัน LINE และเว็บแอปพลิเคชันอื่นของ ANRI ที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน LINE (เรียกรวมกันว่า "แอปพลิเคชัน") ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวมจากท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัท ("เว็บไซต์") (ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เรียกรวมกันว่า "บริการ") และข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่ได้รับจากผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ
เพื่อให้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทง่ายต่อการทำความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก บริษัทอาจจัดทำคำแปลตามภาษาท้องถิ่นของท่านเพื่อการอ้างอิง อย่างไรก็ตามในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในฉบับแปลขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยแทน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับหากท่านใช้บริการหรือส่วนใด ๆ ของบริการดังกล่าวจากที่ใด ๆ ก็ตามในประเทศไทย
ข.นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวใดที่ใช้บังคับกับบริการอื่น ๆ ของ ANRI
ผู้ใช้อาจขอรับบริการเพิ่มเติมจาก ANRI หรือบริษัทในเครือของ ANRI (“บริการเพิ่มเติม”) เนื่องจากผู้ใช้แต่ละรายมีความต้องการและทางเลือกที่อาจแตกต่างกัน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหาก หรือ บันทึกต่อท้ายนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้สำหรับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและบันทึกต่อท้ายต่าง ๆ จะอธิบายประเภทข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายอื่น ๆ ที่อาจใช้บังคับกับบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการเพิ่มเติม ท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายที่ใช้บังคับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือแก้ไขจากนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จากนั้นท่านจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและบันทึกต่อท้ายได้ตามบริการที่ใช้
3.ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ก.ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ ANRI เก็บรวบรวม
เมื่อท่านสร้างบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่ง และใช้บริการ ANRI จะเก็บรวบรวม โอน ประมวลผล และใช้งานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการของท่าน
เมื่อท่านสมัครใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ หรือสมัครใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ ANRI เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) ANRI จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยรายละเอียด มีดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลที่แสดงบนบัตรประชาชนของท่าน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรูปภาพของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก
 • ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดส่งสินค้าให้ท่านจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ ANRI
 • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย
 • ข้อมูลใบเสร็จ ประกอบไปด้วย เลขที่ใบเสร็จ ยอดซื้อสินค้า และคะแนนสะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้โปรโมชั่นหรือคูปองส่งเสริมการขาย
๒.ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านใช้บริการของบริษัท
เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บันทึกข้อมูลที่ได้มาอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายงาน เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษาของเครื่อง และข้อมูลคุกกี้นี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือ ในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ท่านสามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านผ่านตัวระบุภายในของบริษัท
๓. บริษัทจะเริ่มต้นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของผู้ใช้ที่ให้ความยินยอมในเรื่อง “เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่าน” เท่านั้น
 • ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ (คอนเทนท์) ซึ่งถูกโพสต์หรือส่งไปยังบัญชีทางการ (LINE Official Account) ฯลฯ และ
 • ปลายทาง วันที่/เวลา รูปแบบของข้อมูล ข้อมูลการเข้าถึง URL ฯลฯ เมื่อส่งคอนเทนท์
บริษัทจะจำกัดการใช้ข้อมูลตามที่กำหนดข้างต้นไว้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ให้ความยินยอมต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมของท่านได้จากหน้า “การตั้งค่า>ความเป็นส่วนตัว” ใน LINE ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องประเภทของข้อมูลซึ่งบริษัทได้รับและวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลนั้น บริษัทได้จัดระเบียบใหม่ในเรื่องข้อมูลที่บริษัทได้รับมารวมทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ข.ข้อมูลอื่น ๆ ที่ ANRI เก็บรวบรวมจากแอปพลิเคชัน LINE
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ บริษัทจึงจัดให้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมรวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของท่านได้จากแอปพลิเคชัน LINE และอุปกรณ์หลายเครื่อง เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้ และเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น หากท่านเลือกผูกบัญชีผู้ใช้ของ ANRI กับบัญชีผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน LINE บริษัทมีความจำเป็นที่จะขอให้ท่านระบุข้อมูลด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวบางรายการได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะกระทำเช่นนั้นอาจมีกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บริการในบางส่วนได้
๑. Universally Unique Identifier (UUID)
เป็นข้อมูล ไอดีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย(Provider) ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งบริษัทใช้เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE
๒. ข้อมูลที่แสดง (LINE Display Name)
๓. ข้อมูลรูปโปรไฟล์ (Profile Image)
๔. ข้อความสถานะของผู้ใช้งาน (Status Message)
๕. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง [ระบุหรือไม่ก็ได้]
๖. ข้อมูลติดต่อสำหรับบริการช่วยเหลือลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
ในบางกรณีท่านอาจประสงค์ที่จะติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือลูกค้าจากเรา หากท่านติดต่อบริษัทผ่านอีเมลแอดเดรส โทรศัพท์ หรือ โดยวิธีการอื่น บริษัทอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเลือกระบุไว้ ซึ่งรวมถึงชื่อของท่าน และข้อมูลการติดต่อต่างๆ เช่น อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น ประเภทอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่ท่านส่งมายังบริษัท เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ท่านและปรับปรุงบริการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทต่อไป เราอาจประมวลผลข้อมูลนี้ที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านร้องขอมาจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ตามบทบัญญัตินโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้
๗.ข้อมูลติดต่อสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจลูกค้า [ระบุหรือไม่ก็ได้]
หากท่านเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือสำรวจวิจัยต่างๆ ที่ ANRI เสนอเป็นครั้งคราว บริษัทอาจขอรายละเอียดการติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เพศ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่น ๆ) เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามและจัดส่งของรางวัลใด ๆ ที่ท่านอาจชนะรางวัล และการจัดการกิจกรรมอื่น ๆ
๘.ข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีบริการของบริษัทรวมอยู่ด้วย [ระบุหรือไม่ก็ได้]
บริการของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก อาจมีเว็บแอปพลิเคชันเสริมของบริษัทรวมอยู่ด้วย บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการล็อกอินใน LINE ของท่านผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันเสริมดังกล่าว หรือ ได้รับยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่มีแอปลพลิเคชันเสริมของบริษัทซึ่งท่านเยี่ยมชมขณะที่ท่านล็อกอินเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านบราวเซอร์ของท่าน ข้อมูลที่ได้รับในวิธีนี้จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่ามีการใช้บริการของบริษัทอย่างไร และการบำรุงรักษาและปรับปรุงการบริการของบริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันดังกล่าวที่มีแอปพลิเคชันของบริษัทหากท่านล็อกเอาท์จากบริการ
ค.ANRI เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกหรือไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่จัดการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการจัดการบริการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก จากการที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวอาจมีกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการเฉพาะบางประการ รวมถึงกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากคู่ค้าที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีทางการ จากการล็อคอินเข้าใช้บริการ และจากบริการอื่น ๆ หากท่านใช้บริการใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก บริษัทอาจออกรหัสภายในอัตโนมัติเพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริการดังกล่าวและแชร์สิ่งเดียวกันนี้กับบุคคลภายนอกนั้น
4.บริษัทใช้และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร
ก.ANRI นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร
ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใด ๆ นั้น ANRI ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังนี้
๑. สำหรับการพัฒนา จัดให้ และปรับปรุงการบริการของบริษัท
 • เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใด ๆ แก่ท่าน และอนุญาตให้ท่านส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างเองของท่านให้แก่เจ้าของบัญชีทางการ
 • เพื่อให้บริการสะสมคะแนนที่ได้จากยอดซื้อของท่าน
 • เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เพื่อให้ท่านสามารถซิงค์ (Sync) บัญชี LINE ของท่านกับแอปพลิเคชันอื่นของ ANRI บริษัทในเครือของ ANRI และหุ้นส่วนธุรกิจของ ANRI
 • เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้งาน
 • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมหากจำเป็น
 • เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
๒. สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำหลอกลวงหรือในทางที่ผิด
 • เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตัวท่านเองหรือแจ้งให้ท่านทราบกรณีมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓. สำหรับการจัดให้ตรงตามความต้องการของท่านหรือการเผยแพร่โฆษณา
 • เพื่อแจ้งข้อมูล ฯลฯ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและของกลุ่มบริษัทหรือข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่าง ๆ
 • เพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการบริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่บริษัทแสดงไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.ก ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้
ข.ANRI จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร
ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ที่จะเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ANRI ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่าน เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัทเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจำเป็นต้องของความช่วยเหลือจากท่าน โปรดอย่าแชร์รหัสผ่านของท่านหรือใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้สำหรับบริการอื่น นอกจากนี้โปรดแจ้งให้บริษัททราบในกรณีที่ท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดผ่านอีเมลแอดเดรส หรือ หมายเลขโทรศัพท์
ค.ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บไว้ที่ใด
เพื่อเป็นการจัดให้ซึ่งการบริการที่น่าเชื่อถือและดำเนินการอย่างรับผิดชอบ ANRI จะประมวลผลและเก็บข้อมูลของท่านไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยที่อยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก และอาจมีการเก็บข้อมูลไว้ที่เซิฟเวอร์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประมวลผลของ ANRI เลือกใช้ตั้งอยู่การโอนข้อมูลเหล่านั้น จะกระทำโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ
ง.ANRI จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด
ANRI จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่เป้นเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองส่วนตัวนี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหรือที่มีกับผู้ใช้ ANRI ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือมิชอบ
ลำดับที่ ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
2. ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
3. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติการรับบริการต่าง ๆ 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
4. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
5. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log) 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
6. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
จ.ANRI แชร์ข้อมูลกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทหรือไม่
ANRI แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือของ ANRI ซึ่งรวมถึงบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของ ANRI
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์เป็นข้อมูลรายการเดียวกันกับที่ระบุในข้อ 3 ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • วัตถุประสงค์ของการแชร์เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับวัตถุประสงค์ในการใช้ดังที่ระบุไว้ในข้อ 4 ก. ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (สำห รับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลหลังจากที่ได้แชร์แล้วให้ใช้คำว่า “กลุ่มบริษัทของ ANRI” แทนคำว่า “บริษัท” และให้ใช้คำว่า “บริการต่างๆ ที่จัดให้โดยกลุ่. มบริษัทของ ANRI ” แทนคำว่า “บริการ”)
 • หากท่านมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลในกลุ่มบริษัท กรุณาติดต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมลแอดเดรส หรือ หมายเลขโทรศัพท์
ฉ. ANRI ใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอกหรือไม่
เพื่อให้บริการ ในบางครั้ง ANRI จำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และบริษัทดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย และเราได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น
ช.ANRI ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่
นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ANRI จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าเป็นกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 • กรณีที่ท่านใช้บริการที่เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก หรือกรณีอื่น ๆ ที่มีการให้ข้อมูลซึ่งน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้าเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทจะให้เฉพาะข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแก่บุคคลภายนอก (รหัสภายใน ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น เลขรหัสประจำตัวของโฆษณา การตั้งค่าภาษา เป็นต้น) ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา) และในการให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เหล่านี้บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ยืนยันเจตนาของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่บริษัทจะให้ข้อมูลอาจรวมถึงบริษัทต่างๆ ที่อยู่นอกประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ในเรื่องข้างต้น กรุณาอ้างอิงรายละเอียดในข้อ 3 ง. และข้อ 6 ก. ของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ซ.ANRI ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือไม่
บริษัทใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถใช้อ่านได้อีกเมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์นั้นในครั้งหน้า ข้อมูลคุกกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุกกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ท่านเลือก คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อ
 • ช่วยบริษัทในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของท่านเมื่อท่านใช้บริการและ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
 • เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของท่าน และ
 • ช่วยบริษัทในการทำความเข้าใจว่า ประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ
เราใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ด้วยบนเว็บไซต์
 • ตัวเก็บข้อมูลกูเกิ้ล (Google Analytics)
การที่ท่านใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ท่านยอมรับให้บริษัทใช้คุกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบราวเซอร์ของอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปิดการใช้คุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานโดยรวมของท่าน
ฌ.ANRI ใช้โมดูลของบุคคลภายนอกหรือไม่
ANRI ใช้บริการบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาและพิจารณาว่าจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทตัวแทนโฆษณาดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทจึงติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชัน
นอกจากนี้บริษัทอาจติดตั้งโมดูลของบุคคลภายนอกไว้ภายในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจว่ามีการใช้บริการ และ/หรือบริการเพิ่มเติมอยู่อย่างไร
5.ทางเลือกของท่าน – สิทธิของท่าน
มีความเป็นไปได้ที่ ANRI อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน โปรดทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่าง ๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ก.ฉันจะควบคุมข้อมูลของฉันได้อย่างไร
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นหรือบทยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ฯลฯ ท่านสามารถใช้สิทธิได้โดยตรงผ่านช่องทางอีเมลแอดเดรส หรือ เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทอาจไม่สามารถตอบสนองตามข้อร้องขอของท่านได้ หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ปฏิเสธการลบ ทำลาย หากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นไป และมีไว้เพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญา หรือให้บริการตามสัญญาระหว่างกันได้
 • การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของท่านหรือของบุคคลอื่น
 • การเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่าจะขัดขวางการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมของบริษัทอย่างร้ายแรง
 • การเปิดเผยขัดต่อกฎหมายอื่นๆ หรือ
 • หากท่านไม่ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อร้องขอให้มีการเปิดเผย หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการอีกต่อไปแล้ว หรือหากท่านไม่ประสงค์จะยินยอมให้ ANRI เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านสามารถเลือกลบบัญชีทั้งหมดของท่านได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมลแอดเดรส หรือ โทรศัพท์ บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามข้อ 4.ง.
หากท่านใช้สิทธิใดๆ ของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตโดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตอบสนองต่อข้อร้องขอของท่านตามขั้นตอนการดำเนินการที่ได้ระบุไว้แยกต่างหาก
ข.หากฉันเปลี่ยนใจจะทำอย่างไร
หากท่านเปลี่ยนใจในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่ท่านประสงค์จะแชร์หรือเปิดเผยต่อไป ท่านสามารถเลือกยกเลิกการผูกบัญชี ANRI ทั้งหมดของท่านกับ LINE Official Account ของ ANRI ได้โดยแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทผ่านช่องทางอีเมลแอดเดรส หรือ โทรศัพท์
6.ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ
ก.โฆษณา
บริษัทพยายามที่จะเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละท่านมากที่สุด (optimized advertisements) ในขณะเดียวกัน จากลักษณะของบริการ บริษัทก็ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวและการสร้างสภาพแวดล้อมให้ท่านรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ และจากการพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายของท่านกับความเป็นส่วนตัว บริษัทจึงได้กำหนดเรื่องที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ไว้เกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณา ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านสามารถเลือกที่จะระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวหรือเลือกที่จะให้การเผยแพร่ดังกล่าวกลับคืนมาได้ด้วยตัวท่านเอง
ข.ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวล
หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านอีเมลแอดเดรส โทรศัพท์ หรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่
บริษัท อันริ โฮลดิ้ง จำกัด
Anri Holding Co.,Ltd.
เลขที่ 11 ซอย 15 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (+66)830-485-7888
Email : anri.operation@gmail.com
ค.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้
บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ทำการจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากทีได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว หรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยินยิมตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล V.1.0
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565